Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các huyện: Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm

Thực hiện Kế hoạch số 4261/KH-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, Từ ngày 19/6 đến ngày 21/6//2019, Đoàn Kiểm tra công tác CCHC của tỉnh do bà Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn Kiểm tra là lãnh đạo cấp phòng của các cơ quan phụ trách các lĩnh vực CCHC của tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC năm 2019 tại 3 huyện: Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm.

Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính; việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; việc thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND huyện và tại 13 đơn vị cấp xã; kiểm tra việc cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử; việc thực hiện giải quyết TTHC trên Phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-iGate); việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức và một số nội dung.

Qua kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã đánh giá được một cách khách quan những kết quả tích cực đã đạt được; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC trên địa bàn 3 huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm. Theo đó, một số hạn chế còn tồn tại trong triển khai nhiệm vụ ở các huyện là: Việc cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã chưa đầy đủ; niêm yết công khai chưa đúng hình thức, chưa đủ TTHC theo quy định; việc quản lý, xử lý văn bản đi, đến chưa đảm bảo đúng quy trình, chưa khai thác đầy đủ và đúng chức năng xử lý văn bản đi của hệ thống phần mềm,...

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn Kiểm tra CCHC của tỉnh ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra tới các đơn vị; thông báo nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại; đồng thời kiến nghị cụ thể đối với từng nội dung, nhiệm vụ CCHC còn hạn chế của mỗi đơn vị và yêu cầu các đơn vị xử lý, khắc phục hạn chế, báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý./.

Các thông tin khác