Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt I/2019) và học tập chuyên đề năm 2019

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt I/2019) và học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 25/4/2019, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt I/2019) và học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ khai mạc và chỉ đạo quán triệt Hội nghị

 

Tại Hội nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động đã được các đồng chí báo cáo viên của Ban Chấp hành Đảng ủy Sở triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt I/2019), cụ thể một số văn bản như: Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/10/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân;  Quy định số 179-QĐi/TW ngày 25/2/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 38-KL/TW; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Qua Hội nghị đã giúp công chức, viên chức, người lao động nắm được tinh thần và nội dung các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh đồng thời mỗi cá nhân, đơn vị sẽ nghiêm túc thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban để xây dựng các văn bản cụ thể hóa phù hợp, sát tình hình, chú trọng các giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện có hiệu quả các nội dung văn bản.

Sau khi kết thúc việc học tập quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh (đợt I/2019). Đảng ủy Sở tiếp tục tổ chức việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy có các báo cáo tham luận gắn chức năng, nhiệm vụ công tác với việc học tập chuyên đề và được toàn thể Hội nghị cùng phân tích, thảo luận đưa ra các sáng kiến, giải pháp nhằm thực hiện học tập có hiệu quả nhất.

Kết thúc Hội nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động đã tiếp thu được các nội dung văn bản, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh mới ban hành; nhận thức đúng đắn, thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chuyên đề năm 2019 gắn với nhiệm vụ chuyên môn được phân công phụ trách có hiệu quả cao nhất. Theo đó từng công chức, viên chức, người lao động sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức đã tiếp thu được và đề ra các giải pháp vận dụng vào công việc hàng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao./.

Các thông tin khác