V/v kiểm tra công tác CCHC năm 2018 và một số nội dung trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.